tarry

แปลว่า


vi พักแรม
ความหมายเหมือนกับ: lodge , sojourn
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้างแรม , อยู่พักชั่วคราว
vi อ้อยอิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: delay
คำที่เกี่ยวข้อง: เถลไถล , โอ้เอ้ , ชักช้า , ยืดยาด , ล่าช้า , หน่วงเหนี่ยว , รั้งรอ , ร่ำไร
vt คอย
ความหมายเหมือนกับ: wait
n การพักแรม
ความหมายเหมือนกับ: stay
คำที่เกี่ยวข้อง: การค้างแรม
adj ซึ่งทาด้วยน้ำมันดิน (ทาร์)
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนน้ำมันดิน (ทาร์)