tangental

แปลว่า


adj ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน
ความหมายเหมือนกับ: digressing , diverging , divergent
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง