tamper

แปลว่า


vt ยุ่ง
ความหมายเหมือนกับ: meddle
vt โน้มน้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: ชักจูง
n คนหรือสิ่งที่ใช้ตอก
คำที่เกี่ยวข้อง: คนหรือสิ่งที่ใช้กระทุ้ง