tally

แปลว่า


vi ตรงกัน
ความหมายเหมือนกับ: correspond , jibe , agree
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้ากัน , ลงรอยกัน
vt ทำให้เห็นพ้อง
ความหมายเหมือนกับ: correspond , jibe , agree
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้ากัน , ทำให้ลงรอยกัน
vi ทำคะแนน (กีฬา)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำแต้ม
vt นับ
ความหมายเหมือนกับ: sum , total , count
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรวจนับ , บันทึกจำนวน , จดจำนวน , ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ
n การบันทึกจำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: การจดจำนวน
n คะแนนนับ
คำที่เกี่ยวข้อง: คะแนนเปรียบเทียบ