takeover

แปลว่า


n การยึด
ความหมายเหมือนกับ: insurrection , coup , dethroning , mutiny , revolution
คำที่เกี่ยวข้อง: การครอบครอง
คำตรงข้าม: compliance , acquiescence
n การรับมอบตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับมอบ