tailor-made

แปลว่า


adj ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: tailored
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตัดขึ้นตามขนาดวัด , ที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับคนใดคนหนึ่ง
n เสื้อผ้าที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด