tabulate

แปลว่า


vt จัดทำเป็นตาราง
ความหมายเหมือนกับ: itemize , enlist , table
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่ลงในตาราง
vt ทำให้หน้าเรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แบน
adj เรียบ
ความหมายเหมือนกับ: flat
คำที่เกี่ยวข้อง: แบน