swell out

แปลว่า


phrv ทำให้บวมขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: swell up
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้พองขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top