sustain

แปลว่า


vt รักษาไว้
ความหมายเหมือนกับ: maintain , continue , prolong
คำที่เกี่ยวข้อง: ดำรง , จรรโลง , ทำให้มีต่อไป
vt ประสบ
ความหมายเหมือนกับ: experience , suffer , undergo
คำที่เกี่ยวข้อง: ได้ผ่าน , ทนทุกข์
vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: assist , nourish , support , uphold
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้ำจุน , ช่วยเหลือ