surfeit

แปลว่า


n สิ่งที่มากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: excess , superfluity , profusion
คำที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณที่มากเกิน , จำนวนที่มากเกิน
n การดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: glut , overindulge
n ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: discomfort , disgust , nausea
คำที่เกี่ยวข้อง: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด
vt ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: stuff , gorge , satiate , glut
vi ดื่มหรือกินเกินขนาด
ความหมายเหมือนกับ: overindulge , gorge , glut


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top