superfluous

แปลว่า


adj มากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: excessive , extra , redundant
คำที่เกี่ยวข้อง: เกินขีด , มากเกินพอ , มากเกินควร
คำตรงข้าม: scanty , lacking
adj ไม่จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: needless , unnecessary
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สำคัญ , ไม่มีสาระ
คำตรงข้าม: necessary
adj ฟุ่มเฟือย
ความหมายเหมือนกับ: extravagant , luxurious , lavish
คำที่เกี่ยวข้อง: สุรุ่ยสุร่าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top