superabundant

แปลว่า


adj มีมากเกินความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: excess , superfluous , surplus
คำที่เกี่ยวข้อง: มีมากเกินไป , มีล้นเกิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top