sum up

แปลว่า


vt สรุป
ความหมายเหมือนกับ: conclude , recapitulate , summarize
คำที่เกี่ยวข้อง: กล่าวอย่างรวบรัด , สรุปรวบยอด
phrv รวมเป็น
phrv สรุปสาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: เน้นย้ำจุดสำคัญ
phrv ตัดสินอย่างเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: รีบตัดสิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top