sugar beet

แปลว่า


n ต้นไม้ซึ่งใช้รากทำน้ำตาล

รูปภาพ


sugar beet ต้นไม้ซึ่งใช้รากทำน้ำตาลต้นไม้ซึ่งใช้รากทำน้ำตาล

หมวดคำ