study of humans

แปลว่า


n มานุษยวิทยา
ความหมายเหมือนกับ: science of humans
คำที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ