strewed

แปลว่า


adj กระจัดกระจาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นระเบียบ , ระเนระนาด , เกลื่อนกลาด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top