streaming

แปลว่า


adj ที่ไหลล้น
ความหมายเหมือนกับ: gushing
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เอ่อล้น , ที่ล้นทะลัก , ที่หลั่งไหล
adj ซึ่งไหล
ความหมายเหมือนกับ: flowing


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top