straightforward

แปลว่า


adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , honest , truthful
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผย , ซื่อตรง
adj ง่ายๆ
ความหมายเหมือนกับ: easy , simple , uncomplicated
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยุ่งยาก , ไม่ซับซ้อน
adj โดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: direct , forthright
adv ตรงไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: directly
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงไปเรื่อยๆ