stigmatize

แปลว่า


vt ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: defame , denounce , discredit
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำลายชื่อเสียง , ทำให้มีมลทิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top