stigmatize

แปลว่า


vt ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: defame , denounce , discredit
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำลายชื่อเสียง , ทำให้มีมลทิน