squabble

แปลว่า


n การทะเลาะกัน
ความหมายเหมือนกับ: argument , dispute , quarrel
คำที่เกี่ยวข้อง: การโต้เถียง , การต่อล้อต่อเถียง
vi ทะเลาะกัน
ความหมายเหมือนกับ: argue , dipute , quarrel
คำที่เกี่ยวข้อง: โต้เถียง , ต่อล้อต่อเถียง