sprightly

แปลว่า


adj มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: animated , vivacious , lively , spry
คำที่เกี่ยวข้อง: ร่าเริง , สนุกสนาน , เบิกบาน
adv อย่างมีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: lively , spryly , vigorously
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างร่าเริง , อย่างสนุกสนาน , อย่างเบิกบาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top