spontaneous

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: natural , unconscious , unplanned , instinctive
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นไปเอง , ซึ่งเกิดขึ้นเอง , โดยสัญชาตญาณ
คำตรงข้าม: studied , cautious