splice

แปลว่า


vt ต่อเข้า
ความหมายเหมือนกับ: join , unite
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกบเข้า
vt แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: couple
n การต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: joint , link
คำที่เกี่ยวข้อง: การประกบกัน