socialize

แปลว่า


vi คบหาสมาคม
ความหมายเหมือนกับ: be friendly , fraternize
คำที่เกี่ยวข้อง: พบปะผู้คน
vt สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม
ความหมายเหมือนกับ: civilize , teach manners
vt ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม