smug

แปลว่า


adj สบายใจ

หมวดคำ


คำที่มี "smug" ในคำ


smugge vi ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: bootleg , moonshine

smugge vt ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: bootleg , moonshine

smuggle vi ลักลอบนำเข้า

smuggle vt ลักลอบนำเข้า

smuggle in phrv ลักลอบนำเข้า
คำตรงข้าม: smuggle out

smuggle out phrv ลักลอบนำออก
คำตรงข้าม: smuggle in

smuggle past phrv ลักลอบนำผ่าน

smuggle through phrv ลักลอบเข้าประเทศ

smuggled goods n สินค้าเถื่อน

smuggler n ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า

peanut smuggling sl คำเรียกผู้หญิงที่ใส่เสื้อโป๊จนเห็นหัวนมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top