slander

แปลว่า


n คำพูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: calumny , defamation , scandal
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดทำลายชื่อเสียง , การใส่ร้ายป้ายสี , การหมิ่นประมาท , การทำลายชื่อเสียง
vi พูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: vilify , defame
คำที่เกี่ยวข้อง: กล่าวร้าย , ใส่ร้าย
คำตรงข้าม: praise
vt พูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: vilify , defame
คำที่เกี่ยวข้อง: กล่าวร้าย , ใส่ร้าย
คำตรงข้าม: praise

ตัวอย่างประโยค


The rumor is full of slander. ข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี