shortened

แปลว่า


adj ซึ่งลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decreased , diminished
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งน้อยลง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top