set up

แปลว่า


phrv สร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: go up , put up
คำที่เกี่ยวข้อง: สร้าง , ตั้งขึ้น , ยกขึ้น

ตัวอย่างประโยค


They set up the equipment. พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์