sensationalism

แปลว่า


n ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: emotionalism , melodrama , photism , sentimentality
คำที่เกี่ยวข้อง: วิธีทำให้ตื่นเต้น , ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก