seize

แปลว่า


vt ฉกฉวย
ความหมายเหมือนกับ: take hold of , grasp , catch , halt , take
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉก , คว้า , ยึด , กำ , กุม , เกาะกุม , ฉวย , จับ , มัด , ผูกเงื่อน , รวบรัด , หยุด , ยั้ง
คำตรงข้าม: leave
vt ฉวยโอกาส
ความหมายเหมือนกับ: take advantage of , grab , utilize
คำที่เกี่ยวข้อง: ถือโอกาส , คว้าโอกาส , ใช้อำนาจมิชอบ
vt เข้าครอบงำจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: possess , overwhelm
คำที่เกี่ยวข้อง: ยึดครองจิตใจ , เกาะกุมจิตใจ
vt จับกุม
ความหมายเหมือนกับ: arrest , capture , catch , snatch
คำที่เกี่ยวข้อง: ควบคุมตัว , รวบตัว , บุกจับ
vt เข้าใจ
vt อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: take possession of
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าครอบครอง , ยึดสถานการณ์ , ครองสถานการณ์

ตัวอย่างประโยค


He seized one of her feet. เขาจับขาข้างหนึ่งของเธอไว้