sediment

แปลว่า


n ตะกอน
ความหมายเหมือนกับ: grounds , settlings , deposit
คำที่เกี่ยวข้อง: สารตกตะกอน

คำที่มี "sediment" ในคำ


sedimental adj ซึ่งเป็นตะกอน

sedimentary adj เป็นตะกอน
ความหมายเหมือนกับ: deposited , indissoluble

sedimentation n การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน
ความหมายเหมือนกับ: deposit

sedimentous adj ซึ่งเป็นตะกอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top