scanty

แปลว่า


adj ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: scant , scarce , sparse
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เพียงพอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top