savant

แปลว่า


n นักปราชญ์
ความหมายเหมือนกับ: philosopher , authority , intellectual
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้มีสติปัญญา , ผู้คงแก่เรียน , พหูสูต