sanction

แปลว่า


n การอนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: approval , permit , permission
คำที่เกี่ยวข้อง: การอนุญาตเป็นทางการ
คำตรงข้าม: refusal , rejection
n การสนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: การช่วยเหลือ
vt อนุมัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นด้วย , อนุญาต , ยินยอมให้
vt ลงโทษ

คำที่มี "sanction" ในคำ


sanctioned adj ที่ได้รับอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: allowed

sanctioned adj ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้

sanctioned adj ตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: lawful , rightfulค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top