sanctify

แปลว่า


vt ทำให้พ้นบาป
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้บริสุทธิ์
vt อวยพร
vt ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
vt ทำให้ยุติธรรม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top