sampler

แปลว่า


n ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
n สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: model
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เป็นตัวอย่าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top