sample

แปลว่า


n ตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: specimen , example , instance , illustration
คำที่เกี่ยวข้อง: ของตัวอย่าง , สินค้าตัวอย่าง , ของทดลอง , ตัวอย่างทดลอง , ตัวอย่างประชากร
adj ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: representative , illustrative , typifying
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นของทดลอง
vt เอาเป็นตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: examine , try , test
คำที่เกี่ยวข้อง: สุ่มตัวอย่าง

คำที่มี "sample" ในคำ


sampler n ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง

sampler n สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: modelค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top