saintly

แปลว่า


adj คล้ายนักบุญ
ความหมายเหมือนกับ: divine , godly , holy , virtuous
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมาะสมกับนักบุญ , เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top