round up

แปลว่า


phrv ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม
ความหมายเหมือนกับ: round down , round off
idm ชุมนุมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: รวบรวม , รวมตัวกัน
idm ไล่จับ (ฆาตรกร, อาชญากร)
idm หยุด