robustness

แปลว่า


n ความมีสุขภาพดี
ความหมายเหมือนกับ: fitness , vigorousness
คำที่เกี่ยวข้อง: พลานามัยสมบูรณ์
คำตรงข้าม: illness , sickness
n ความแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: vigor
คำที่เกี่ยวข้อง: พลัง , กำลังกาย , แรง
คำตรงข้าม: weekness , infirmity