roar

แปลว่า


vi คำราม
ความหมายเหมือนกับ: bawl , bellow
คำที่เกี่ยวข้อง: แผดเสียง
vi หัวเราะลั่น
ความหมายเหมือนกับ: laugh heartily
vi ส่งเสียงครึกโครม
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเสียงอึกทึก
n การแผดเสียง
ความหมายเหมือนกับ: ontery , yell
คำที่เกี่ยวข้อง: การกู่ร้อง , การส่งเสียงตะโกน
n การหัวเราะลั่น
ความหมายเหมือนกับ: guffaw
n เสียงคำราม
ความหมายเหมือนกับ: bawl
n เสียงครึกโครม
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงโครมครืน