ring finger

แปลว่า


n นิ้วนาง (โดยเฉพาะข้างซ้ายซึ่งใช้สวมแหวนหมั้น/แต่งงาน)

รูปภาพ


ring finger นิ้วนาง (โดยเฉพาะข้างซ้ายซึ่งใช้สวมแหวนหมั้น/แต่งงาน)นิ้วนาง (โดยเฉพาะข้างซ้ายซึ่งใช้สวมแหวนหมั้น/แต่งงาน)

หมวดคำ