restrict

แปลว่า


vt จำกัด
ความหมายเหมือนกับ: limit , confine , restrain
คำที่เกี่ยวข้อง: ตีวง
คำตรงข้าม: free

ตัวอย่างประโยค


You're in a restricted area, sir. คุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ

คำที่มี "restrict" ในคำ


restricted adj ซึ่งถูกยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: limited , confined , restrained

restriction n การยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: confinement , contraint , limitation

restrictive adj ซึ่งถูกจำกัด
ความหมายเหมือนกับ: prohibitive , confining , limiting

restrict to phrv จำกัดต่อ
ความหมายเหมือนกับ: limit to

restrictive weakness n ข้อบกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: inability , handicap

derestrict vt เลิกกฎ
ความหมายเหมือนกับ: decontrol

unrestricted adj ซึ่งเปิดเสรี
ความหมายเหมือนกับ: unlimited

unrestricted adj ที่ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดล่วงหน้า
คำตรงข้าม: fixed

unrestricted adj ที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: lewd

unrestricted adj ไม่จำกัด
ความหมายเหมือนกับ: absolute , infinite , limitness , unrestrainedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top