restraining

แปลว่า


adj ซึ่งยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: restrictive , limiting
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจำกัด
adj ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้
ความหมายเหมือนกับ: grasping


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top