restitue

แปลว่า


vt ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: reestablish
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ่อมแซม , ปฏิสังขรณ์