respiration

แปลว่า


n การหายใจ
ความหมายเหมือนกับ: breathing
คำที่เกี่ยวข้อง: การหายใจเข้า-ออก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top