resolve into elements

แปลว่า


vt วิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: analyze
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษา , ตรวจสอบ , พิจารณา , นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ
vt วิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: analyse , examine
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษา , ตรวจสอบ , พิจารณา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top