requirement

แปลว่า


n สิ่งจำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: essential , necessity
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งสำคัญ , สิ่งที่ต้องการ
n ความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: need , want
คำที่เกี่ยวข้อง: ความประสงค์ , ความปรารถนา