repurchase

แปลว่า


vt ซื้อคืน
ความหมายเหมือนกับ: buy back
คำที่เกี่ยวข้อง: ไถ่ถอน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top