reopen

แปลว่า


vt เปิดใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดอีก
vt เริ่มใหม่
ความหมายเหมือนกับ: begin , start
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มพิจารณาใหม่ , เริ่มอีก
vt เปิดออก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top